O BNG denuncia un novo agasallo aos promotores de Vío, Collazo e Jove

O BNG denuncia un novo agasallo aos promotores de Vío, Collazo e Jove

A Coruña, 14 de novembro de 2014.- O Plan especial de infraestruturas do vial de acceso ao porto exterior–Conexión AC-14 co límite no termo municipal de Arteixo, aprobado inicialmente en Xunta de Goberno Local de hoxe, ten un custe económico total de 13.826.511,63 euros (expropiación de terreos: 136.302,40 euros; e execución da obra: 13.690.209,23 euros).

De acordo con este plan, resulta que o Concello da Coruña asume o custe de execución da obra (13.690.209,23 euros) e os promotores (Collazo e Jove, entre outros) asumen só o custe de expropiación dos terreos (136.302,40 euros).

Un agasallo de Negreira aos promotores, incumprindo o seu propio PXOM

Segundo o PXOM, en concreto no documento de Estratexia de actuación e estudo económico, o custe total deste viario (VG-1) se reparte do seguinte modo: un 30% o concello e un 70% os promotores.

Aplicando estas porcentaxes de distribución que figuran no PXOM para o VG-1, resulta que o Concello da Coruña asumiría 4.147.953,489 millóns de euros (isto é, o 30% do custe económico total de 13.826.511,63 euros) e os promotores 9.678.558,141 millóns de euros (isto é, o 70% dos 13.826.511,63 euros).

Outra volta, o Sr. Negreira agasalla aos promotores de Vío por conta do erario público municipal para lle aforrar custes ao Sr. Collazo e ao Sr. Jove, pasando por alto que estes teñen unha serie de deberes (de cesión obrigatoria de solo para a execución de sistemas xerais, como este do viario 3ª Rolda-Polígono de Vío, e de custear e executar as infraestruturas de conexión cos sistemas xerais) como propietarios que son de terreos de solo urbanizábel e que veñen recollidos no art. 22 da LOUG*

 

*Art. 22 da LOUG: deberes propietarios solo urbanizábel:

b) Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el plan general o el plan de sectorización incluya o adscriba al sector en el que estén comprendidos los terrenos, y ejecutar su urbanización únicamente de los incluidos en el sector en las condiciones que determine el plan.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales existentes, así como las obras necesarias para la ampliación y refuerzo de los citados sistemas, de forma que se asegure su correcto funcionamiento en función de las características del sector y de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el plan general.

O BNG denuncia un novo agasallo aos promotores de Vío, Collazo e Jove